Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

Działalność

Spółka

Spółka powstała na mocy aktu założycielskiego z dnia 20 października 2008 r. (Rep. A Nr 7148/2008), a jej działania oparte są przede wszystkim o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 nr 139 poz. 1893) oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy, które w sposób szczegółowy regulują kwestie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak również wprowadzają na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powołane w oparciu o wskazaną ustawę rygorystyczne zasady co do jakości świadczenia usług i ich niezawodności.

Tryb działania spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. działa w oparciu o:

 1. Decyzję nr 210/09 z dnia 20.02.2009 roku wydaną przez Burmistrza miasta Zielonka zezwalającą na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą Rady Miasta Zielonka nr XXVIII.271.21 z dnia 28.01.2021 roku.
 3. Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przyjętą decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.81.2.2018 z dnia 26.04.2018 roku.
 4. Ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U z 2000 r. Nr 94, poz.1037 z pózn. zm.).
 5. Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póżn. zm.).

Przedmiot działania spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodnościekowej na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, a w szczególności:
 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 4. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzieindziej sklasyfikowane
 5. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej sklasyfikowane
 6. Działalność w zakresie architektury
 7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 8. Pozostałe badania i analizy techniczne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie

Kontakt

Godziny pracy

poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00


piątek:
7.00 – 15.00