Informacja o przedłużeniu obowiązującej taryfy

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01 czerwca 2021 roku taryfy  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie  Miasta Zielonka zatwierdzone Decyzją Nr WA.RET.070.1.81.2.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ulegają przedłużeniu do momentu wejścia zatwierdzonej nowej  taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie  Miasta Zielonka na postawie art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028.