Oferta pracy

 1. STANOWISKO
  Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego

 2. OBOWIĄZKI
 • Nadzór nad  pracą Sekcji Eksploatacyjnej oraz Sekcji Techniczno-Inwestycyjnej oraz odpowiedzialność za:
  • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz planów modernizacji i remontów obiektów urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych;
  • zlecanie opracowań i aktualizacji programów ogólnych rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz współpracę w tym zakresie z biurami projektów i jednostkami specjalistycznymi;
 • Wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie dokumentacji odnośnie przyłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • Nadzór nad opracowaniem  dokumentacji technicznej i budową sieci i urządzeń;
 • Wdrażanie postępu technicznego w zakresie uzgodnionej dokumentacji oraz modernizacja istniejących urządzeń oraz stosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych ;
 • Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej;
 • Nadzór nad właściwym prowadzeniem rejestrów i ewidencji tj:
 • Rejestrem uzgodnień dokumentacji projektowej;
 • Rejestrem osób ubiegających się o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
 • Ewidencją awarii oraz zasięg i czas ich usuwania;
 • Rejestrem wydawanych warunków technicznych;
 • Ewidencją wodomierzy.
 • nadzór nad funkcjonowaniem podległych stanowisk;
 • przygotowywanie umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz prowadzenie rejestru zawieranych umów;
 • prowadzenie prac związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (przygotowanie wniosków, terminowa kompletacja dokumentów odbiorowych).
 • sporządzanie sprawozdawczości elektronicznej GUS z zakresu prowadzonych spraw;

  3. WYMAGANIA

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy min. 5 lat
 • Wykształcenie wyższe techniczne w branży wod-kan
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 • Znajomość programów CAD
 • Znajomość obwiązujących przepisów w branży wod-kan
 • Umiejętności organizacji pracy i samodyscyplina
 • Prawo jazdy kat. B


4. OFERUJEMY

 • Umowa o pracę na pełny etat
 • Stabilne zatrudnienie w przyjaznym, rozwijającym się zespole.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia, telefon służbowy
 • Możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez udział w projektach, szkoleniach i wymianę doświadczeń.


5. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty z dopiskiem „Kierownik Działu techniczno-inwestycyjnego” należy składać osobiście w kancelarii Przedsiębiorstwa lub przesłać na adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce sp. z o.o. ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka.
 • Termin składania ofert : 25 sierpnia 2021r.
 • CV i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych powinna być opatrzona podpisem.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone pozytywnie, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.


Klauzula Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko  KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZO-INWESTYCYJNEGO  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).