Oferta pracy

 1. STANOWISKOPRACOWNIK GOSPODARCZY
  Miejsce pracy – Zielonka
  Wymiar czasu pracy – pełen etat
  Rodzaj pracy – praca fizyczna

2. GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych

  3. WYMAGANIA
 • Odpowiedzialność, uczciwość i dokładność

  4. OFERUJEMY
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

  5. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty z dopiskiem „Pracownik gospodarczy” należy składać osobiście w kancelarii Przedsiębiorstwa lub przesłać na adres Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce sp. z o.o. ul. Inżynierska 1a, 05-220 Zielonka.
 • Termin składania ofert : 23 grudnia 2022r.
 • CV i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych powinna być opatrzone podpisem kandydata.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone pozytywnie, będą powiadomione o terminie rozmowy.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Klauzula Zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko  PRACOWNIK GOSPODARCZY  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z siedzibą w 05-220 Zielonka przy ul. Inżynierskiej 1A.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@pwikzielonka.com.pl lub pisemnie na adres administratora.
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko.
4. Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko.
6. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru.
7. Oferty kandydatów wymienionych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy. Po upływie w/w terminu, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
8. Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,  prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego.
9. Podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.