Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

Przyłączenie do sieci

Jak przyłączyć się do sieci?

Etapy prac związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej:

ETAP I - Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych

 1. Składamy „wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci” – druk można pobrać:
 • w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Inżynierskiej 1A lub na stronie internetowej

      Załącznik do wniosku:

 • w przypadku własności: nr KW lub nr Aktu notarialnego okazanego do wglądu pracownikowi PWiK
 • w przypadku współwłasności – pisemne upoważnienie od współwłaścicieli na wybudowanie przyłącza przyjęte przez Wnioskodawcę, nr KW lub nr Aktu notarialnego okazanego do wglądu pracownikowi PWiK
 • dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: KRS, kserokopia zaświadczenia o działalności gospodarczej, NIP, REGON
 • mapa sytuacyjna, określająca usytuowanie nieruchomości, w skali 1:500 – 1 egz.

ETAP II – Odbiór warunków technicznych

 • podczas składania „wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci” należy zaznaczyć sposób odbioru warunków technicznych: osobiście lub przesłanie na adres pocztowy,
 • warunki są ważne 2 lata.

ETAP III – Dokumentacja Techniczna

 • Budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury zalecane jest uzgodnienie usytuowania przyłącza w ramach Narady Koordynacyjnej działającej przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin.
 • Plan sytuacyjny wymaga zatwierdzenia przez Przedsiębiorstwo.
 • W celu uniknięcia błędów przy wykonywaniu przyłącza mogących skutkować koniecznością przebudowy zaleca się opracowanie i uzgodnienie w PWiK pełnej dokumentacji technicznej sporządzonej zgodnie ze sztuką budowlaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

ETAP IV – Wybór wykonawcy

 • należy dokonać wyboru wykonawcy,
 • wykonawca zapoznaje się z dokumentacja techniczną i warunkami technicznymi,
 • wykonawca ustala termin prowadzenia prac,
 • inwestor lub wykonawca składa w Przedsiębiorstwie „Zgłoszenie gotowości rozpoczęcia robót przyłączeniowych” co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem prac,
 • inwestor lub wykonawca odbiera w siedzibie Przedsiębiorstwa Dziennik Robót.
 • Przyłącze należy wybudować:
 • zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez PWIK,
 • zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
 • wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami,
 • zgodnie z warunkami postawionymi w niezbędnych zgodach i zezwoleniach wynikających z przepisów prawa (w tym zgodach wszystkich właścicieli działek, po których przebiegać będzie przyłącze, decyzji lokalizacyjnej).

ETAP V – Zakończenie prac związanych z przyłączeniem

 1. Do siedziby Przedsiębiorstwa należy dostarczyć:
 • wypełniony Dziennik Robót ze wskazaniem terminu realizacji i zakończenia prac,
 • 1 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza, sporządzony przez uprawnionego geodetę na mapie sytuacyjnej w skali 1:500 lub 1:1000,
 • w przypadku lokalizacji przewodu w ulicy protokół odbioru pasa drogowego
 1. Należy ustalić z pracownikiem Przedsiębiorstwa termin odbioru technicznego przyłącza.

ETAP VI – Podpisanie umowy

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku o zawarcie umowy, kompletność dokumentacji dotyczącej budowy przyłącza i dokonany odbiór techniczny.
 2. Dokumenty dodatkowe potrzebne do podpisania umowy:
  • w przypadku firmy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /odpis z rejestru przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie

Kontakt

Godziny pracy

poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00


piątek:
7.00 – 15.00