Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

Taryfy

Taryfy

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. informuje, że Decyzją Nr W.RZT.70.9.2024/5 dnia 9 kwietnia 2024r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały zatwierdzone taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie  Miasta Zielonka na okres 3 lat.

Taryfy obowiązujące w okresie:

Okres obowiązywania cennika
Od 7 maja 2024 roku do 6 maja 2027 roku

Cennik wody:

Taryfowa grupa odbiorcówRodzaj cen i stawek opłatWielkość cen i stawek opłat abonamentowych netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyWielkość cen i stawek opłat abonamentowych netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyWielkość cen i stawek opłat abonamentowych netto w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa GW1
Cena wody (zł/1m3)4,204,294,38
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 m-ce)8,768,768,76
Grupa GW2
Cena wody (zł/1m3)4,24,294,38
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 m-ce)3,813,813,81
Grupa GW3
Cena wody (zł/1m3)4,254,344,43
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 m-ce)8,768,768,76
Grupa GW4 Cena wody (zł/1m3)4,254,344,43
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 m-ce)9,969,969,96

Cennik ścieków:

Taryfowa grupa odbiorcówRodzaj cen i stawek opłatWysokość cen i stawek opłat abonamentowych netto w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfyWysokość cen i stawek opłat abonamentowych netto w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfyWysokość cen i stawek opłat abonamentowych netto w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Grupa GK1
Cena ścieków (zł/1m3)11,9612,3412,61
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 m-ce)12,48
12,4812,48
Grupa GK2
Cena ścieków (zł/1m3)11,9712,3412,61
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 m-ce)3,813,813,81
Grupa GK3
Cena ścieków (zł/1m3)11,9712,3412,61
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 m-ce)10,3610,3610,36
Grupa GK4 Cena ścieków (zł/1m3)11,9712,3412,61
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 m-ce)12,4812,4812,48

Taryfowe grupy odbiorców usług:

 • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono: 

Grupa GW1 – gospodarstwa domowe – dotyczy odbiorców usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych. Do tej grupy zalicza się w szczególności:

 • właścicieli domów jednorodzinnych,
 • właścicieli bądź zarządców domów wielolokalowych,
 • właścicieli bądź zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,

Grupa ta jest rozliczana w okresie 2-miesięcznym, na podstawie wodomierza głównego, zainstalowanego u odbiorcy usług.

Grupa GW2gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych – dotyczy odbiorców usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych w budynkach wielolokalowych. Do tej grupy zalicza się w szczególności:

 • odbiorców korzystających z lokali w zabudowie wielolokalowej.

Grupa ta jest rozliczana w okresie 2-miesięcznym, na podstawie wodomierza lokalowego, zainstalowanego u odbiorcy usług.

 Grupa GW3 – pozostali odbiorcy – dotyczy odbiorców usług pobierających wodę w związku z:

 • prowadzoną działalnością produkcyjną, usługową, handlową,
 • prowadzoną działalnością w sferze użyteczności publicznej (np.: instytucje i organizacje użyteczności publicznej szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, straż pożarna, policja, urzędy oraz zastępcze punkty poboru wody),
 • usługami wskazanymi w art. 22 ustawy, jak woda pobierana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, woda zużyta do zasilania publicznych fontann, woda zużyta do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Grupa ta jest rozliczana w okresie 2-miesięcznym, na podstawie wodomierza głównego, zainstalowanego u odbiorcy usług, przy czym Przedsiębiorstwo wyjaśnia, że woda zużywana na cele z art. 22 ustawy jest w opomiarowana, z wyłączeniem wody wykorzystywanej na cele p.poż.

Grupa GW4Gmina p.poż. – dotyczy odbiorcy usług pobierającego wodę na cele przeciwpożarowe wskazane w art. 22 ustawy, na terenie działania Przedsiębiorstwa. Grupa ta jest rozliczana na podstawie informacji otrzymywanych od Jednostek Straży Pożarnej w okresie kwartalnym.

 • dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono:

Grupa GK1 – gospodarstwa domowe – odprowadzające ścieki bytowe, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie, pochodzące z tych budynków. Do tej grupy zalicza się w szczególności:

 • właścicieli domów jednorodzinnych,
 • właścicieli bądź zarządców domów wielolokalowych,
 • właścicieli bądź zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Odbiorcy ci, rozliczani są za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, w okresie 2-miesięcznym.

Grupa GK2 – gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych – odprowadzające ścieki bytowe, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie, pochodzące z tych budynków. Do tej grupy zalicza się w szczególności:

 • odbiorców korzystających z lokali w zabudowie wielolokalowej.

Odbiorcy ci, rozliczani są za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza lokalowego, w okresie 2-miesięcznym.

Grupa GK3 – gospodarstwa domowe ryczałtowcy – dotyczy odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie. Do tej grupy zalicza się w szczególności odbiorców, którzy nie korzystają z wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo, nie posiadają wodomierza głównego, a rozliczani są na podstawie przeciętnej normy zużycia wody w okresie 2-miesięcznym.

Grupa GK4 – pozostali odbiorcy – dotyczy odbiorców usług odprowadzających ścieki komunalne tj. mieszaninę ścieków, która powstające w wyniku funkcjonowania podmiotów działalności gospodarczej i użyteczności publicznej, a w szczególności dotyczy odbiorców usług odprowadzających ścieki w związku z:

 • prowadzoną działalnością produkcyjną, usługową, handlową,
 • prowadzoną działalnością w sferze użyteczności publicznej (np.: instytucje i organizacje użyteczności publicznej szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, straż pożarna, policja, urzędy oraz zastępcze punkty poboru wody),

Odbiorcy ci, rozliczani są za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, w okresie 2-miesięcznym.

Więcej informacji o taryfach i opłatach dostępne na portalu BIP w zakładce: TARYFY, OPŁATY, REGULAMIN:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie

Kontakt

Godziny pracy

poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00


piątek:
7.00 – 15.00