Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-220 Zielonka przy ul. Literackiej 20.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą adresu: iodo@pwikzielonka.com.pl
 3. Administrator danych osobowych – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  c)   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  –    dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  –    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  –    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  –    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  –    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  –    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  –    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  –    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  –    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  –    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  –    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  –    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  –    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 1A
05-220 Zielonka
powiat wołomiński
woj. mazowieckie

Kontakt

Godziny pracy

poniedziałek – czwartek:
8.00 – 16.00


piątek:
7.00 – 15.00